فهرست های شغلی موجود در شرکت

ردیف

عنوان شغلی

جنسیت

سابقه

تعداد نفر

مدرک تحصیلی

محل خدمت

۱ کارشناس بازرگانی خانم / آقا ۳ سال ۲ مدیریت بازگانی  انبار باسمنج
۲ بازاریاب آقا ۰ ۱  انبار باسمنج
۳ کارپرداز آقا ۰ ۱  انبار باسمنج
۴ راننده نیسان آقا ۰ ۱  انبار باسمنج
۵ کارگر ساده آقا ۰ ۱  انبار باسمنج
۶ کمک حسابدار خانم ۳ سال ۱ لیسانس حسابداری انبار باسمنج

 

 

>> تکمیل فرم استخدامی